BAB - Pásmo L2

Rok výroby 
Minutáž
74min 
Zvukové stopy 
Titulky 

11+ rokov. Súťažné pásmo so slovenskými a anglickými titulkami.

Menší diváci pozor, tieto filmy sú už určené pre vašich starších súrodencov a kamarátov. Animované filmy nie sú len o veselých príbehoch so šťastným koncom, ale aj o trápeniach, problémoch a iných posolstvách, ktoré sa dajú podať všemožne. Humorne, groteskne, morbídne...

Súčasťou poroty sa môžete stať aj vy! Pomôžte nám vybrať film, ktorý získa Cenu DAFilms JUNIOR. Hlasujte za svojho favorita do 7. októbra 15.00 vo formulári TU.

Okrem filmov sme pre vás pripravili aj zábavné kvízy, ktoré nájdete pri jednotlivých pásmach. Môžete tak s nami súťažiť o zaujímavé ceny.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Mačka a vták

Nemecko, 2021, 0:07:32, Papieriková animácia, Réžia: Franka Sachse

Biely vták, ktorý žije v čiernom svete, natrafí na čiernu mačku žijúcu v bielom svete. Vo chvíli, keď sa stretnú, ich svety do seba doslova narazia.

Pilar

Holandsko, 2020, 0:09:22, 2D maľba , Réžia: Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten

Nebezpečný votrelec dá Pilar šancu objaviť v sebe divoké zviera a prostriedky na to, aby utiekla z post-apokalyptickej dediny, v ktorej žije.

Mama má vždy pravdu

Česká republika , 2022, 0:07:39, Papieriková stop Motion, Réžia: Marie Urbánková

Mirek má obrovské brucho a nikto nevie prečo. Diéty a náročné cviky nepomáhajú. Jeho veľké brucho spôsobuje mnoho ťažkostí. Jednoduchá činnosť ako navlečenie ponožiek je pre neho strašne ťažkou úlohou. Sledujeme príbehy niekoľkých hrdinov, z ktorých má každý nezvyčajné problémy. Odkiaľ pramenia?

Kokosová pláž

Francúzsko, 2021, 0:04:40, 3D animácia, Réžia: Aline Prat, Hermeline Engleraud, Elodie Raby, Paco Doumecq

Georges je osamelý starý muž. Vydá sa na cestu autobusom, ale nič sa nedeje tak, ako by si želal.

V hornej izbe

Rakúsko, 2022, 0:08:09, 2D animácia, Réžia: Alexander Gratzer

Každú sezónu navštevuje mladý krtko svojho slepého starého otca, ktorý žije hlboko pod zemou v pohodlne zariadenej nore. Ako obaja starnú, ich vzťah sa stáva intenzívnejším a vynárajú sa dôležité otázky.

Kožušina

Slovensko, 2021, 0:03:45, 2D animácia, Réžia: Kristína Bajaníková

Rodina čaká bábätko v nehostinných podmienkach studenej Antarktídy. Svojho staršieho syna posielajú do sveta, aby zabezpečil kožušinu pre novorodenca. Malý eskimák musí čeliť lovu sám. Natrafí na živého tuleňa, ktorého srsť zohrieva eskimácke telá. Prebudí sa v ňom túžba po slobode alebo krutosť miestnych zvykov?

Tajomstvo pána Nostoca

Francúzsko, 2021, 0:10:55, Stop Motion, Réžia: Patrice Seiler, Maxime Marion

Pán Nostoc žije v hektickom meste. Nemá stres a netlačí ho čas, chodí do práce a pod klobúkom má vždy nové prekvapenie. Každú noc chodí do podkrovia a je tam celé hodiny. Pracuje na svojom tajomstve.

Čierna šmykľavka

Izrael, Veľká Británia, 2021, 0:11:12, 3D animácia , Réžia: Uri Lotan

Mladý a bojazlivý chlapec na pokraji puberty, Eviah, sa spolu so svojím najlepším priateľom vkradne na Čiernu šmykľavku, najdesivejšiu jazdu v Aquaparku. Tam Eviah pochopí a pripraví sa na udalosti, ktoré sa budú odohrávať doma.

Pán Praktický

Poľsko, 2020, 0:10:00, 2D animácia, Réžia: Michał Poniedzielski, Dominik Litwiniak

Pán Praktický je usporiadaný, výkonný pracovník a občan. Napriek tomu, že všetko robí perfektne, jeho život je stále smutnejší. Tabletky nepomáhajú, a tak si kúpi kocúra, ktorého mraučanie vraj zlepšuje náladu. Kocúr však nie je pilulka a normy a ukazovatele ho nezaujímajú. Nebude mraučať, kým sa nebude cítiť milovaný. Ale pán Praktický o láske nič nevie, v excelovských tabuľkách o nej nič nebolo. Je to príbeh o odcudzení v modernom svete, o potrebe blízkosti, pomaly vznikajúcom priateľstve medzi ľuďmi a mačkami a nečakaných zmenách.


Cat and Bird

Germany, 2021, 0:07:32, Cutout Animation, Direction: Franka Sachse

A white bird living in a black world encounters a black cat living in a white world. The moment they meet, their backgrounds literally collide.

Pilar

Netherlands, 2020, 0:09:22, 2D Painting, Direction: Yngwie Boley, J.J. Epping, Diana van Houten

A dangerous intruder gives Pilar the chance to discover the wild animal within and the means to escape the post-apocalyptic village she lives in.

Mom is always right

Czech Republic, 2022, 0:07:39, Stop Motion Paper, Direction: Marie Urbánková

Mirek has a huge belly and nobody knows why. Diets and strenuous exercise don't help. His big belly causes many complications. The simple act of putting on socks turns into a hellish mission. We follow the stories of several heroes, each with unusual troubles. Where do they stem from?

Coco beach

France, 2021, 0:04:40, 3D Animation, Direction: Aline Prat, Hermeline Engleraud, Elodie Raby, Paco Doumecq

Georges is a lonely old men. He tries to take the bus but nothing happens like he wants.

In The Upper Room

Austria, 2022, 0:08:09, 2D Animation, Direction: Alexander Gratzer

Every season a young mole visits his blind grandfather, who lives deep underground in a comfortably decorated burrow. As the two grow older their relationship becomes more intense and important questions arise.

Fur

Slovakia, 2021, 0:03:45, 2D Animation, Direction: Kristína Bajaníková

The family is expecting a baby in inhospitable conditions of cold Antarctica. They send their only son out to the world to supply fur for the newborn. The little Eskimo must face the hunting by himself. He encounters a living seal, whose fur warms eskimos bodies. Will either desire for freedom or the cruelty of local customs awaken in him?

The Secret of Mr. Nostoc

France, 2021, 0:10:55, Stop Motion, Direction: Patrice Seiler, Maxime Marion

Mr. Nostoc lives in a hectic city. Not stressed or pressed by time, he goes to work, and always has a new surprise under his hat. When night comes, he goes into his attic and stays there for hours. Working on his secret.

Black Slide

Israel, United Kingdom 2021, 0:11:12, 3D Animation, Direction: Uri Lotan

Eviah, a young and timid kid on the brink of puberty and his best friend sneak into the Black slide, the most terrifying ride in Aqua Fun. There Eviah will gain insight to prepare him for events about to unfold at home.

Mr Practical

Poland, 2020, 0:10:00, 2D Animation, Direction: Michał Poniedzielski, Dominik Litwiniak

Mr Practical is an orderly and efficient worker and citizen. Despite the fact that he is doing everything perfectly, his life is getting sadder and sadder. The pills don't help, so he buys a cat whose purr is said to improve his mood. However, a cat is not a pill, and he is not interested in norms and indicators. Will not purr until he feel loved. But Mr Practical doesn't know anything about love, there was nothing about it in excel sheets. It is a story about alienation in the modern world, the need for closeness, the slowly emerging friendship between humans and cats and unexpected changes.

Film bohužiaľ nie je k dispozícii :(

V našom aktuálnom programe ale objavíte ďalšie skvelé filmy.

Rok výroby
Minutáž
74min 
Zvukové stopy 
Titulky 

Detail filmu

  • Originálny názov
    Pásmo L2
  • Minutáž
    74 min (46-90 min.)
  • Farba
    • Farebný

Chcete byť pravidelne informovaní o novinkách v junior programe?

Odoslaním registrácie k Newsletteru súhlasím so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a súvisiacim spracovaním osobných údajov na účely zasielania newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrdzujem, že som si prečítal(a) Zásady spracovania osobných údajov, textu rozumiem a súhlasím s ním, pričom beriem na vedomie práva tu uvedené, najmä právo na námietky proti realizácií priameho marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít