Zásady spracovania osobných údajov pre Doc-Air Distribution s.r.o.

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť subjekt so spracovaním jeho osobných údajov v súvislosti s prevádzkou video-on-demand portálu dafilms.cz / dafilms.sk / dafilms.pl / dafilms.com / americas.dafilms.com a asia.dafilms.com (ďalej iba “Portál”) nižšie uvedeného Správcu.

Subjekt je povinný dôkladne sa oboznámiť s celým znením dokumentu a v prípade, že čomukoľvek nerozumie, obrátiť sa na Správcu.

Tento dokument je účinný od 12.1.2022 s tým, že Správca je oprávnený dokument v prípade potreby aktualizovať.

 1. Definícia

  1. Osobný údaj je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo určiteľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, v prípade, že je možné Subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viac prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; napríklad Osobným údajom je e-mail, mobilný telefón, Osobným údajom môže byť aj údaj o nákupnej preferencii v spojení s priezviskom.
  2. Subjekt je fyzická osoba, ktorej Osobné údaje sú spracované podľa tohto dokumentu.
  3. Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje vypovedajúce o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názorov, členstve v odboroch, náboženskom vyznaní či filozofickom presvedčeni, zdravotnom stave, sexuálnom živote či sexuálnej orientácii dotknutej osoby. Správca nikdy nevyžaduje údaje spadajúce do osobitnej kategórie osobných údajov. Tieto nie sú spracovávané.
  4. Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré Správca alebo Spracovateľ systematicky vykonávajú s Osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami. Spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia; zhromažďovaním Osobných údajov systematický postup alebo súbor postupov, ktorého cieľom je získanie Osobných údajov za účelom ich ďalšieho uloženia na nosič informácií pre ich okamžité alebo neskoršie Spracovanie; uchovávaním Osobných údajov je udržiavanie údajov v takej podobe, ktorá ich umožňuje ďalej spracovávať; blokovaním Osobných údajov je operácia alebo súbor operácií, ktorými sa na stanovenú dobu obmedzí spôsob alebo prostriedky Spracovanie Osobných údajov, s výnimkou nevyhnutných zásahov; likvidáciou Osobných údajov sa rozumie fyzické zničenie ich nosiča, ich fyzické vymazanie alebo ich trvalé vylúčenie z ďalších Spracovaní.
  5. Správca určuje účel a prostriedky Spracovania Osobných údajov, vykonáva Spracovanie a zodpovedá za neho. Spracovaním Osobných údajov môže Správca splnomocniť alebo poveriť Spracovateľa.
  6. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva Osobné údaje pre Správcu.
  7. Účel spracovania je dôvod, prečo Správca údaje spracováva.
  8. Rozsah spracovania sú konkrétne Osobné údaje, ktoré sú spracovávané, napríklad meno a priezvisko.
  9. Zásadami sa rozumie tento dokument “Zásady spracovania osobných údajov pre Doc-Air Distribution s.r.o.”.
 2. Správca

  1. Správcom Osobných údajov je združenie Doc-Air Distribution s.r.o., IČ: 10981241, so sídlom Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapísaná Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 351718.

 3. Účely spracovania Osobných údajov

  1. Bezplatná registrácia do užívateľského účtu

   1. Účelom používateľského účtu je poskytovanie informácií užívateľovi zo sveta filmov, teda poskytovanie personalizovaného obsahu užívateľovi. Správca navyše môže užívateľovi poskytnúť k užívateľskému účtu niektoré výhody, ktoré však nie sú nárokové, napríklad sprístupňovanie audiovizuálnych diel (ďalej len "AVD"). Pokiaľ Subjekt vykoná registráciu do užívateľského účtu, budú teda jeho Osobné údaje spracované Správcom za účelom vedenia užívateľského účtu vrátane vytvorenia užívateľského profilu, čo zahŕňa:

    1. zasielanie informácií o produktoch a službách Správcu, ako aj o produktoch a službách združenia My Street Films, z.s., o novinkách týkajúcich sa filmových festivalov CPH:DOX, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava a Visions du Réel, ako aj o ďalších novinkách zo sveta filmu, vrátane zasielania obchodných zdieľaní elektronickými prostriedkami,
    2. poskytovanie personalizovaného obsahu Portálu a ďalších výhod.

   2. Právnym titulom pre tento účel je súhlas.

  2. Sledovania AVD za poplatok

   1. Pokiaľ Subjekt Správcovi oznámi svoje Osobné údaje za účelom sledovania AVD za určitý poplatok (nech sa už bude jednať o jednorazový poplatok, alebo o dlhodobejšie predplatné), budú jeho Osobné údaje spracovávané Správcom len na tento účel.
   2. Právnym titulom pre tento účel je plnenie zmluvy o predplatnom sprístupnení AVD.

  3. Zasielanie newsletterov

   1. Pokiaľ Subjekt udelí Správcovi súhlas so zasielaním newsletterov, sú jeho Osobné údaje spracovávané na žiadosť Subjektu, resp. na základe dobrovoľného zaškrtnutia súhlasu s priamym marketingom, na ktorého základe je Subjekt zaradený do databázy pre priamy marketing.

   2. Tento účel spočíva v zasielaní newsletterov zahrňujúcich informácie o produktoch a službách správcu, ako aj o produktoch a službách združenia My Street Films, z.s., o novinkách týkajúcich sa filmových festivalov CPH:DOX, Doclisboa, Millennium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDF Ji.hlava a Visions du Réel, ako aj o ďalších novinkách zo sveta filmu. K zasielaniu obchodných oznámení dochádza všetkými spôsobmi, vrátane elektronických prostriedkov a to zo strany Správcu.
   3. Právnym titulom pre tento účel je súhlas.
   4. Subjekt berie na vedomie, že pri realizácii účelu dochádza k profilovaniu, resp. jednoduchej segmentácii na základe toho, či je registrovaný subjekt z Českej republiky, alebo nie, resp. či je novinárom, alebo nie.

 4. Rozsah spracovávania Osobných údajov

  1. Bezplatná registrácia do užívateľského účtu

   1. Rozsah pre účel registrácie do užívateľského účtu je nasledujúci: meno, priezvisko, heslo, email, krajina prihlásenia.

  2. Sledovanie AVD za poplatok

   1. Za účelom sledovania AVD za poplatok sú Osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, heslo, e-mail, krajina prihlásenia.

  3. Zasielanie newsletterov

   1. Za účelom zasielania newsletterov sú Osobné údaje spracovávané v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, heslo, e-mail, krajina prihlásenia, povolanie (novinár -- áno, či nie).

 5. Doba spracovania Osobných údajov

  1. Bezplatná registrácia do užívateľského účtu

   1. Za týmto účelom sú Osobné údaje spracovávané po dobu neurčitú, najneskôr však do odvolania súhlasu zo strany Subjektu.
   2. Subjekt môže súhlas kedykoľvek odvolať, Subjekt má právo podať námietky proti spracovaniu za účelom priameho marketingu.

  2. Sledovanie AVD za poplatok

   1. Za účelom sledovania AVD za poplatok sú Osobné údaje spracovávané len počas doby nutnej pre plnenie zmluvy o úplatnom sprístupnení AVD a následne prípadne za účelom reklamačného konania, ďalej počas doby, v ktorej môžu byť uplatnené nároky Subjektu alebo Správcu z tejto zmluvy, najdlhšie po dobu troch rokov, čo je doba, počas ktorej môžu byť uplatnené nároky. Po uplynutí doby troch rokov budú uchovávané len daňové doklady a súvisiace dokumenty na základe právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona o dani z príjmu.

  3. Zasielanie newsletterov

   1. Za týmto účelom sú Osobné údaje spracovávané po dobu neurčitú, najneskôr však do odvolania súhlasu zo strany Subjektu.
   2. Subjekt môže súhlas kedykoľvek odvolať, Subjekt má právo podať námietky proti spracovaniu za účelom priameho marketingu.

 6. Odvolanie súhlasu, podanie námietok

  1. Súhlas, ktorý Subjekt Správcovi udelil, je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu: info@dafilms.com alebo na adrese: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1.
  2. Pokiaľ chce Subjekt podať námietky proti spracovaniu osobných údajov za účelom vykonávania priameho marketingu, je možné tak učiniť prostredníctvom e-mailu: info@dafilms.com alebo na adrese: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1.
  3. Pokiaľ chce Subjekt podať námietky proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, je možné tak učiniť prostredníctvom e-mailu: info@dafilms.com alebo na adrese: Doc-Air Distribution s.r.o., Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1.
  4. Správca bude na každú žiadosť reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní.

 7. Spracovatelia

  1. Subjekt berie na vedomie, že Správca využíva k splneniu daného účelu Spracovateľov, ktorí majú prístup k takému rozsahu Osobných údajov Subjektu, ktorý je potrebný pre výkon svojej činnosti. Ide o Spracovateľa z nasledujúcich kategórií: osoby zabezpečujúce prepravu; osoby zabezpečujúce účtovníctvo, audit, právne služby; osoby zaoberajúce sa personalistikou a vzdelávaním; osoby poskytujúce IT služby; osoby zaoberajúce sa internetovým marketingom; osoby zaoberajúce sa vývojom a implementáciou podnikových systémov; osoby zaoberajúce sa vývojom webových a mobilných aplikácií; osoby poskytujúce software licenciu pre online komunikáciu.

 8. Uplatnenie sťažností a žiadostí týkajúcich sa spracovania osobných údajov

  1. Subjekt môže uplatniť na tomto e-maile: info@dafilms.com svoje žiadosti, sťažnosti a iné podanie súvisiace so spracovaním jeho Osobných údajov.

  2. Správca bude na každú žiadosť reagovať bezodkladne, najneskôr do 14 dní.
  3. Subjekt je taktiež oprávnený podať sťažnosť orgánu dozoru pre spracovanie osobných údajov, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov, sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz.

 9. Poučenie o právach

  1. Právo na prístup

   1. Správca prijme vhodné opatrenia, aby poskytol subjektu stručným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom s použitím jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov všetky informácie (napr. o Spracovateľovi Osobných údajov a o priebehu tohto Spracovania) a učinil všetko informovanie o spracovaní. Správca subjektu informácie poskytne písomne alebo inými prostriedkami (napríklad v elektronickej forme). Za predpokladu, že identita je preukázaná inými spôsobmi, má Subjekt tiež právo požiadať o poskytnutie týchto informácií ústne.
   2. Správca neodmietne vyhovieť žiadosti Subjektu pri výkone práv Subjektu (najmä práva na prístup), iba ak doloží, že nemôže zistiť totožnosť subjektu údajov, ku ktorému sa dotknuté údaje vzťahujú.
   3. Subjekt má právo na to, aby mu Správca poskytol na žiadosť informácie o všetkých údajoch týkajúcich se spracovania podľa článku 13, 14 a 15 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a o prijatých opatreniach a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca bude Subjekt o akomkoľvek takomto predĺžení informovať do jedného mesiaca od obdržaní žiadosti spolu s dôvodmi pre tento odklad. Ak Subjekt žiadosť podal v elektronickej forme, poskytnú sa informácie v elektronickej forme, ak to je možné a pokiaľ nepožaduje iný spôsob.
   4. Pokiaľ správca neprijme opatrenie, o ktoré Subjekt požiadal, informuje Subjekt bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch neprijatia opatrenia a o možnosti podať sťažnosť na dozorovom úrade a požiadať o súdnu ochranu.
   5. Správca informuje Subjekt, že všetky tieto informácie, oznámenia a úkony sú poskytované bezplatne. Pokiaľ sú podané žiadosti vyhodnotené ako zjavne neodôvodnené alebo neprimerané a najmä pokiaľ sa opakujú, môže správca buď: a) uložiť priemerný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s učinením požadovaných úkonov; alebo b)odmietnuť žiadosti vyhovieť.
   6. Zjavnú neodôvodnenosť alebo neprimeranosť žiadosti dokazuje Správca
   7. Pokiaľ má Správca odôvodnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá žiadosť podáva, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných k potvrdeniu totožnosti Subjektu.
   8. Informácie, ktoré majú byť Subjektu poskytnuté, môžu byť doplnené štandardizovanými ikonami s cieľom poskytnúť jednoducho viditeľným, zrozumiteľným a jasným spôsobom prehľad o zamýšľanom Spracovaní. Pokiaľ sú ikony prezentované v elektronickej forme, musia byť strojovo čitateľné.

  2. Právo na opravu

   1. Subjekt má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na účely Spracovania má tiež právo na doplnenie neúplných Osobných údajov a to i poskytnutím dodatočného prehlásenia.

  3. Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý”)

   1. Subjekt má právo na to, aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré se ho týkajú a Správca má povinnosť Osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je udaný jeden z týchto dôvodov:
   2. a) Osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždeńe alebo inak spracované;

    b) Subjekt odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

    c) Subjekt vznesie námietky proti spracovaniu (podľa nižšie uvedeného „práva vzniesť námietku") a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie;

    d) Osobné údaje boli spracované protiprávne;

    e) Osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

    f) Osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti v prípade osoby mladšej 16 rokov, u ktorej musí k Spracovaniu podľa účinnej úpravy dať súhlas osoba vykonávajúca rodičovskú zodpovednosť.

  4. Právo na obmedzenie Spracovania

   1. Subjekt má právo na to, aby Správca obmedzil Spracovanie, v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

    a) pokiaľ Subjekt popiera presnosť Osobných údajov a to na dobu potrebnú na to, aby Správca mohol presnosť Osobných údajov overiť;

    b) Spracovanie je protiprávne a Subjekt odmieta vymazanie Osobných údajov a namiesto toho žiada obmedzenie ich použitia;

    c) Správca už Osobné údaje nepotrebuje pre účely Spracovania, ale Subjekt ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

    d) pokiaľ subjekt vzniesol námietku proti Spracovaniu, dokým nebude overené, či oprávnené dôvody Správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Subjektu.

   2. Pokiaľ bolo Spracovanie obmedzené podľa vyššie uvedeného „Práva na obmedzenie spracovania", môžu byť tieto Osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované len so súhlasom Subjektu alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodov ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu.
   3. Pokiaľ Subjekt obmedzenia Spracovania dosiahol, bude Správcom upozornený na to, že bude obmedzenie Spracovania zrušené.

  5. Oznamovacia povinnosť týkajúca sa opravy alebo vymazania Osobných údajov alebo obmedzenia Spracovania.

   1. Správca oznamuje jednotlivým Príjemcom, ktorým boli Osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo vymazania Osobných údajov alebo obmedzenia Spracovania s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Správca bude Subjekt informovať o týchto Príjemcoch , pokiaľ to subjekt požaduje.

  6. Právo na prenositeľnosť údajov

   1. Subjekt má právo získať Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol Správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému Správcovi, bez toho, aby tomu Správca, ktorému boli údaje poskytnuté, bránil, a to v prípade, že:

    a) Spracovanie je založené na súhlase alebo na zmluve.

    b) Spracovanie sa vykonáva automatizovane.

   2. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov má Subjekt právo na to, aby Osobné údaje boli odovzdané priamo jedným Správcom druhému, ak je to technicky zrealizovateľné.
   3. Výkonom vyššie uvedeného „Práva na prenositeľnosť údajov" nie je dotknuté vyššie uvedené „Právo na vymazanie". Toto právo sa neuplatní na Spracovanie nutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený.
   4. Vyššie uvedeným „Právom na prenositeľnosť údajov" nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

  7. Právo vzniesť námietku

   1. Z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Subjektu, má Subjekt právo kedykoľvek vzniesť námietku proti Spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Správca Osobné údaje nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre Spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami Subjektu alebo právami a slobodami Subjektu alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
   2. Ak sú Osobné údaje spracované pre účely priameho marketingu, má Subjekt právo vzniesť kedykoľvek námietku proti Spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, k takému účelu, ktoré zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka priameho marketingu.
   3. Ak vznesie Subjekt námietku proti Spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už Osobné údaje pre tieto účely spracovávané.
   4. V súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti môže Subjekt uplatniť svoje právo vzniesť námietku automatizovanými prostriedkami pomocou technických špecifikácií.
   5. Ak sú Osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého či historického výskumu alebo pre štatistické účely, má Subjekt, z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, s výnimkou Spracovania nutného pre splnenie úlohy vykonávanej z dôvodov verejného záujmu.

  8. Automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania

   1. Subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Subjekt právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýka.
   2. Správce nezakladá žiadne zo svojich rozhodnutí výhradne na automatizovanom spracovaní.
   3. Profilovanie, ktoré je Správcom vykonávané, nemá pre Subjekt právne účinky, ani sa ho významne nedotýka.

Portál DAFilms.sk je výsledkom tvorivej spolupráce siedmich významných európskych festivalov dokumentárneho filmu združených pod Doc Alliance. Našim cieľom je posúvať hranice dokumentárneho filmu, propagovať jeho rozmanitosť a podporovať kvalitné autorské filmy.

Členovia Doc Alliance

Chcete byť pravidelne informovaní o našom filmovom programe?

Odoslaním registrácie k Newsletteru súhlasím so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a súvisiacim spracovaním osobných údajov na účely zasielania newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrdzujem, že som si prečítal(a) Zásady spracovania osobných údajov, textu rozumiem a súhlasím s ním, pričom beriem na vedomie práva tu uvedené, najmä právo na námietky proti realizácií priameho marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít