Všeobecné obchodné podmienky DAFilms

Verzia platná od 12. 1. 2022

 

Vitajte v dokumentárnom kine DAFilms!

Naša spoločnosť Doc-Air Distribution s.r.o., so sídlom Ostrovní 126/30, Nové Město, 110 00 Praha, IČO 10981241, zapísaná Mestským súdom v Prahe, sp. zn. C 351718 (ďalej len "Doc-Air Distribution"), poskytuje prostredníctvom portálov na adresách dafilms.cz, dafilms.com, americas.dafilms.com, asia.dafilms.com, dafilms.sk a dafilms.pl (ďalej len spoločne ako "DAFilms") užívateľom prístup k filmom streamovaným alebo sťahovaným cez internet do počítačov, mobilov a ďalších zariadení so systémami iOS a Android.

Prečítajte si tieto Všeobecné obchodné podmienky DAFilms (ďalej len "podmienky") starostlivo, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa vašich i našich práv a povinností pri poskytovaní obsahu prostredníctvom portálu DAFilms.

Týmito podmienkami sa riadi poskytovanie obsahu a služieb prostredníctvom portálu DAFilms a zmluvy uzavreté v súvislosti s tým. Využívaním obsahu a služieb prostredníctvom portálu DAFilms s týmito podmienkami súhlasíte a zaväzujete sa ich dodržiavať.

 

1. Podmienky využívania portálu DAFilms

Obsah a služby DAFilms 

Prostredníctvom portálu DAFilms vám ponúkame na zhliadnutie audiovizuálne diela, filmy, a to buď umožnením sledovania audiovizuálneho diela on-line v rámci portálu DAFilms ("stream"), alebo umožnením stiahnutia audiovizuálneho diela do vlastného koncového zariadenia užívateľa ("download").

Registrovaným používateľom ponúkame aj ďalšie služby, ako je uvedené nižšie v týchto podmienkach.

Obsah a služby DAFilms môžete využívať na základe potvrdenej objednávky (resp. registrácie) prostredníctvom portálu DAFilms, a to podľa svojej voľby buď jednorazovo, alebo ako predplatitelia. Zmluvný vzťah medzi Doc-Air Distribution a vami ako užívateľom vzniká okamihom odoslania objednávky (resp. registračného formulára) na portáli DAFilms zo strany užívateľa a potvrdením objednávky (resp. registráciou) zo strany Doc-Air Distribution. Údaje uvedené pri objednávke (alebo registrácii) máte možnosť skontrolovať a opraviť vždy pred potvrdením príslušnej časti formulára objednávky (či registrácie). Zmluvu je možné uzavrieť v českom, slovenskom, poľskom či anglickom jazyku.

Ak nie je ďalej v konkrétnych prípadoch uvedené inak, je využívanie obsahu a služieb portálu DAFilms spoplatnené. Ponuka obsahu, tj. audiovizuálnych diel v katalógu portálu DAFilms, ktoré môžu používatelia zhliadnuť, môže byť priebežne aktualizovaná a menená.

 

Staňte sa registrovaným užívateľom 

Ak chcete využívať služby DAFilms, je nutné sa bezplatne zaregistrovať ako užívateľ portálu DAFilms (ďalej len "registrovaný užívateľ"). Tým tiež získate prístup k personalizovanému obsahu DAFilms, k niektorým členským výhodám, ako je možnosť zhliadnuť zadarmo určité filmy, tiež k novinkám zo sveta filmu, ktoré vám Doc-Air Distribution bude pravidelne zasielať (ak zasielanie takých noviniek neodmietnete).

Aby ste sa mohli stať registrovaným užívateľom, vyplňte a odošlite nám prostredníctvom jednoduchého registračného formulára svoju e-mailovú adresu spolu s vytvoreným heslom, alebo sa prihláste prostredníctvom vášho užívateľského konta na sociálnej sieti Facebook alebo Twitter. V tejto súvislosti beriete na vedomie, že ste zodpovedný za zachovanie dôvernosti prihlasovacích údajov k vášmu účtu aj vlastného obsahu tohto účtu, ako aj za obmedzenie prístupu k vášmu počítaču.

Registrácia používateľa ako registrovaného užívateľa portálu DAFilms je podmienkou pre využívanie obsahu a služieb portálu DAFilms.

 

Predplatné

Ak chcete filmy na DAFilms sledovať alebo sťahovať za najlepšie ceny, kúpte si predplatné. Máte na výber z možností mesačného alebo ročného predplatného. Cena predplatného, vrátane všetkých daní a poplatkov, je vždy uvedená na portáli DAFilms pri konkrétnom variante predplatného, ktorý si pri objednávke zvolíte.

Pre zriadenie predplatného je nutné zaregistrovať sa ako registrovaný užívateľ portálu DAFilms.

Zmluvy týkajúce sa predplatného sú, v súlade s vašou voľbou vykonanou v rámci objednávky, uzatvárané na obdobie jedného mesiaca alebo jedného roka s tým, že zvolené predplatné - či už mesačné alebo ročné - sa bude automaticky obnovovať (tj. každý kalendárny mesiac pri mesačnom predplatnom alebo každých dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov pri ročnom predplatnom) a budú vám účtované príslušné poplatky, kým predplatné nezrušíte. Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť, a to s účinnosťou ku koncu aktuálneho, už začatého obdobia, pre ktoré predplatné doteraz trvá.

Neposkytujeme peňažné ani iné náhrady za nevyužívanie alebo zrušenie predplatného. Zrušenie predplatného môžete realizovať buď vo vašom účte PayPal (ak platíte za predplatné týmto spôsobom) alebo na vašom profile na portáli DAFilms, prostredníctvom tlačidla "Zrušiť predplatné".

Predplatné pre DAFilms môžete ďalej darovať ako darčekové predplatné - v takom prípade vám na základe uhradenia sumy predplatného bude vygenerovaný špeciálny elektronický kód, ktorý zašlite obdarovanému na jeho e-mail; po aktivácii kódu začne plynúť zakúpené predplatné.

Upozorňujeme, že súčasťou predplatného nemusí byť všetok obsah, tj. všetky filmy aktuálne dostupné v katalógu DAFilms, vybrané filmy môžu byť dostupné aj pre predplatiteľov iba za jednorazový poplatok (nad rámec predplatného).

 

Jednorazový poplatok

Ak si chcete pozrieť len jednotlivé filmy alebo filmy v rámci katalógu DAFilms, nemusíte si zriaďovať predplatné, v tomto prípade postačí uhradenie zodpovedajúceho jednorazového poplatku.

Výška jednorazových poplatkov, vrátane všetkých daní a poplatkov, je vždy uvedená pri konkrétnom filme v rámci katalógu DAFilms.

Pre získanie prístupu k obsahu spoplatnenému jednorazovým poplatkom, je nutné registrovať sa ako užívateľ DAFilms.

 

Platba a fakturácia

Platba predplatného a jednorazových poplatkov prebieha buď cez váš účet PayPal alebo prostredníctvom vašej platobnej karty. Platobnú metódu si zvolíte vždy v priebehu objednávky.

Odoslaním objednávky zodpovedajúce služby (spoplatnené predplateným alebo jednorazovým poplatkom), nám dávate oprávnenie účtovať vám poplatok podľa aktuálneho cenníka, ktorý je vždy dostupný na portáli DAFilms.

Faktúra za zvolené predplatné vám bude vystavená vždy na začiatku obdobia, ktorého sa predplatné týka. Vyhradzujeme si právo na zmenu načasovania našej fakturácie, najmä v prípade technických prekážok s realizáciou platby alebo s ohľadom na iné objektívne okolnosti. Faktúry vám budú zaslané v elektronickej podobe, prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uvediete v rámci objednávky či registrácie na portáli DAFilms. Všetky platby za obsah a služby DAFilms sú nevratné a za len čiastočne využívané obdobia predplatného vám nebude poskytnutá žiadna náhrada. V prípade zrušenia predplatného však budete mať naďalej prístup k službe až do konca aktuálneho obdobia, ktoré máte predplatené.

Informácie o spôsobe platby môžete upraviť a spôsob platby môžete zmeniť vo svojom užívateľskom profile na portáli DAFilms.

 

2. Dôvernosť a aktuálnosť informácií

Užívateľ by nemal s nikým zdieľať heslo k svojmu účtu alebo profilu na DAFilms ani odhaliť podrobnosti platby (napr. posledné štyri číslice svojej kreditnej alebo debetnej karty) spojené s využívaním obsahu a služieb DAFilms.

Užívateľ je zodpovedný za uvedenie pravdivých a úplných informácií v rámci objednávky (či registračného formulára) a aktualizáciu a zachovanie pravdivosti a presnosti informácií, ktoré poskytuje spoločnosti Doc-Air Distribution a ktoré sa týkajú využívania obsahu a služieb DAFilms.

 

3. Rozhodné právo a súdna príslušnosť

Tieto podmienky sa riadia právnymi predpismi Českej republiky, najmä zák. č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom ("občiansky zákonník"). V prípade vzniku akéhokoľvek sporu týkajúceho sa týchto podmienok, bude takýto spor rozhodovaný českým súdom, ktorého miestna príslušnosť bude určená podľa sídla Doc-Air Distribution.

Ako spotrebiteľ máte právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu zo zmluvy, ktorú s nami pre užívanie obsahu a služieb portálu DAFilms uzavriete, a ktorá sa riadi týmito podmienkami. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je v takomto prípade príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

 

4. Použitie predložených informácií

Spoločnosť Doc-Air Distribution je oprávnená používať akékoľvek komentáre, informácie, nápady, koncepty, recenzie, techniky alebo akýkoľvek iný materiál obsiahnutý v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám môžete zaslať, vrátane odpovedí na dotazníky alebo prostredníctvom príspevkov na portáli DAFilms na akýkoľvek účel, vrátane, nie však výhradne, vývoja, výroby a marketingu produktov a vytváranie, úpravy alebo zdokonalenie služieb DAFilms, a to bez nároku na akúkoľvek odmenu či inú kompenzáciu pre pôvodcu týchto informácií.

 

5. Zákaznícka podpora, reklamácia

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc, kliknite na ikonu ponuky v pravom hornom rohu a vyberte "FAQ". Tu nájdete odpovede na množstvo často kladených otázok alebo sa môžete obrátiť na náš tím podpory zákazníkov na adrese info@dafilms.com.

Na adrese info@dafilms.com si môžete tiež uplatniť akékoľvek svoje reklamácie v súvislosti s využívaním obsahu a služieb portálu DAFilms tak, že v zaslanom e-maile popíšete a doložíte, v čom má spočívať závadné plnenie. Reklamácie sú zvyčajne posudzované v lehote 30 dní od ich uplatnenia.

O výsledku posúdenia reklamácie vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Uznané chyby budú primárne riešené tak, že užívateľovi bude poskytnutý bezchybný obsah v súlade s jeho objednávkou, prípadne vrátením či zodpovedajúcim znížením ceny za poskytnutý obsah a služby.

 

6. Ďalšie podmienky

Oprávnenie na zhliadnutie filmu

Beriete na vedomie, že filmy, ktoré sú vám sprístupnené na portáli DAFilms (či už zdarma alebo na základe uhradenia zodpovedajúceho predplatného či jednorazového poplatku) sú určené len pre vašu osobnú potrebu. Filmy zásadne nie sú určené pre použitie zo strany užívateľov za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a používatelia nie sú oprávnení poskytnuté filmy zverejniť, kopírovať, šíriť, zdieľať verejnosti či akokoľvek inak využiť.

Ak v rozpore s touto skutočnosťou - a bez zaobstarania si zodpovedajúcej licencie u majiteľov práv (za situácie, kedy sa na takéto použitie nevzťahuje niektorá zo zákonných výnimiek) - budete film využívať nad rámec vašej osobnej potreby, verejne a/alebo na dosiahnutie hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ste plne zodpovední za akúkoľvek ujmu, majetkovú a nemajetkovú, aj ďalšie právne následky, ktoré tým spôsobíte.

 

Digitálny obsah

Na základe zmlúv, ktoré sa riadia týmito podmienkami, je vám dodávaný digitálny obsah - audiovizuálne diela, ktoré môžete zhliadnuť prostredníctvom portálu DAFilms ("stream") alebo stiahnuť a takto zhliadnuť prostredníctvom vášho koncového zariadenia ("download").

Podrobnosti ohľadom funkčnosti digitálneho obsahu, technických opatrení a o súčinnosti digitálneho obsahu s hardvérom a softvérom nájdete v sekcii "FAQ" na našich stránkach a pre ďalšie otázky je vám k dispozícii zákaznícka podpora na e-mailovej adrese info@dafilms.com.

 

Spracovanie osobných údajov

Podmienky spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s užívaním portálu DAFilms sú uvedené v dokumente "Zásady spracovania osobných údajov pre Doc-Air Distribution s.r.o.", s ktorým je možné oboznámiť sa tu. Odoslaním objednávky na obsah a služby DAFilms či registračného formulára potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami zoznámili.

 

Propagačné kódy

Akýkoľvek propagačný kód alebo ponuka poskytovaná Doc-Air Distribution v súvislosti s DAFilms nemôžu byť použité v spojení s akýmkoľvek iným propagačným kódom alebo ponukou, minulou alebo súčasnou.

 

7. Zmena cenníka a týchto podmienok, odstúpenie od zmluvy

Zmena cenníka

Vyhradzujeme si právo v priebehu času upravovať ceny za poskytovaný obsah a služby alebo ich časti, a to na základe nášho výhradného uváženia.

V prípade zamýšľanej zmeny cien predplatného v porovnaní s aktuálnym cenníkom, vám - ak ste predplatiteľom - bude takáto zmena oznámená s dostatočným predstihom, najmenej však 1 mesiac dopredu, na e-mailovú adresu, ktorú ste nám na tento účel dali k dispozícii. V prípade, že s touto zmenou nebudete súhlasiť, môžete do okamihu, než zodpovedajúca zmena cenníka nadobudne účinnosť, zrušiť obnovenie predplatného pre ďalšie obdobie, a to buď vo vašom účte PayPal (ak platíte predplatné týmto spôsobom) alebo na Vašom profile na portáli DAFilms , prostredníctvom tlačidla "Zrušiť predplatné"; ak tak neurobíte, platí, že s vykonanou zmenou cenníka súhlasíte a táto sa na vás bude od okamihu svojej účinnosti vzťahovať.

 

Zmena podmienok

Tieto podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho písomného upozornenia na základe vlastného uváženia Doc-Air Distribution a tieto zmeny sa vzťahujú na všetky transakcie uskutočnené po zverejnení týchto zmien.

Avšak v prípade, že ste registrovaným užívateľom DAFilms a/alebo uhrádzate predplatné v súlade s týmito podmienkami, bude vám zamýšľaná zmena podmienok oznámená s dostatočným predstihom, najmenej však 1 mesiac dopredu, na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli v rámci objednávky predplatného či registračného formulára. V prípade, že sa zmenou podmienok nebudete súhlasiť, môžete nám do okamihu, než zodpovedajúca zmena podmienok vstúpi do účinnosti, oznámiť ukončenie zodpovedajúceho právneho vzťahu ku Doc-Air Distribution založeného na základe doterajšej verzie podmienok na adrese info@dafilms.com; ak tak neurobíte, platí, že s vykonanou zmenou podmienok súhlasíte a táto sa na vás bude od okamihu svojej účinnosti vzťahovať.

 

Odstúpenie od zmluvy

Užívateľ nemôže odstúpiť od zmluvy uzatvorenej podľa týchto podmienok v zmysle ustanovenia § 1829 a nasledujúcich občianskeho zákonníka Českej republiky, pretože ide o zmluvu podľa § 1837 písm. l) Občianskeho zákonníka, keď poskytovaný obsah má povahu digitálneho obsahu, a užívateľovi je s jeho výslovným súhlasom poskytovaný ihneď po potvrdení objednávky (či registračného formulára).

 

8. Záverečné ustanovenia

Aktuálne znenie podmienok je dostupné v českom, slovenskom, poľskom a anglickom jazyku na stránkach portálu DAFilms.

Zmluvy uzavreté podľa týchto podmienok, tieto podmienky a všetky ich predošlé znenia budú uložené Doc-Air Distribution a príslušným užívateľom k nim bude umožnený prístup na ich primeranú žiadosť. 

Portál DAFilms.sk je výsledkom tvorivej spolupráce siedmich významných európskych festivalov dokumentárneho filmu združených pod Doc Alliance. Našim cieľom je posúvať hranice dokumentárneho filmu, propagovať jeho rozmanitosť a podporovať kvalitné autorské filmy.

Členovia Doc Alliance

Chcete byť pravidelne informovaní o našom filmovom programe?

Odoslaním registrácie k Newsletteru súhlasím so zasielaním obchodných oznámení elektronickými prostriedkami a súvisiacim spracovaním osobných údajov na účely zasielania newsletteru Doc-Air Distribution s.r.o. a potvrdzujem, že som si prečítal(a) Zásady spracovania osobných údajov, textu rozumiem a súhlasím s ním, pričom beriem na vedomie práva tu uvedené, najmä právo na námietky proti realizácií priameho marketingu.

Poslat svému Junioru

Zavřít